hemsidaHRR

WAD20152
was2016

Om oss

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige är en ideell allmännyttig förening som är politiskt och religiöst obunden, som sedan 1990, arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vår verksamhet fokuserar kring påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. Hiv-Sverige har sitt säte och kansli i Stockholm.

Vi finns för alla

Hiv-Sverige finns för alla personer som lever med hiv och deras anhöriga i Sverige, oavsett vem man är och var man bor. Vi tycker att alla ska ha lika möjligheter till sina rättigheter och till ett bra liv med hiv. Det är det som vi inom Hiv-Sverige tillsammans med våra medlemmar ständigt arbetar för.

Alla berörs av hiv

Hiv finns och alla kan få det – därför berörs vi alla av hiv. Alla har ett ansvar för att hjälpa till och minska spridningen av hiv och fördomarna om det. Genom att synliggöra hiv bryter vi  tystnaden och fördomarna.

Mänskliga rättigheter gäller för alla

En mänsklig rättighet är att kunna vara sig själv i vardagen oavsett sjukdom, därför är diskriminering av personer som lever med hiv förbjudet i Sverige. Vi erbjuder rådgivning genom vår ombudsman och vår jurist till alla som lever med hiv i Sverige.

Värdegrund


De mänskliga rättigheterna gäller alla och vi värnar om alla personers lika värde och rätt till bästa möjliga hälsa.

Hiv-Sverige tar avstånd från all form av stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hiv samt diskriminerande lagstiftning och praxis.

Personer som lever med hiv äger den absoluta rätten att tala i egen sak och nyckelgrupper i hivpreventionen ska alltid vara meningsfullt involverade i frågor som berör dem.


Vår organisation


Hiv-Sverige är en ideell förening som samlar stöd- och patientföreningar och personer som vill arbeta för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv i Sverige.

Årsmötet

Årsmötet är det högsta beslutande organet, här väljs representanter till Hiv-Sveriges styrelse. Årsmötet består av delegater från medlemsföreningarna och enskilda medlemmar. 

Styrelsen

Mellan två ordinarie årsmöten är styrelsen högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för hela Hiv-Sveriges verksamhet. Styrelsen inklusive ersättare består till minst två tredjedelar av hivpositiv. Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år. Samtliga styrelsemedlemmar väljs av årsmötet inklusive ordförande och kassör. Styrelsen konstituerar sig själv.

Arbetsutskottet (AU)

AU tar beslut i frågor som berör drift, lokal och personalfrågor. AU består av ordförande samt ytterligare två ledamöter.

Organisationsmötet

Organisationsmötet är ett rådgivande organ till Hiv-Sveriges styrelse. Där huvudfrågor och inriktning för verksamheten behandlas minst två gånger om året.

Stadgar

Stadgar 2015-04-12

Läs om vad vi gör

 


Mål och vision


Vision:

Goda livsvillkor för alla i samhället

Hiv-Sveriges övergripande målsättning är:

Att skapa goda förutsättningar för förbättrade livsvillkor för hivpositiva och deras anhöriga.

Hiv-Sveriges verksamhetsmål för perioden 2016-2018 är:

Ökade organisatoriska och kompetensmässiga förutsättningar för Hiv-Sveriges paraply att kunna stärka personer som lever med hiv i Sverige

Vi når våra mål genom att:

  • Stärka och synliggöra personer som lever med hiv.
  • Öka allmänhetens kunskap om hiv, behandling och smittsamhet.
  • Att personer som lever med hiv bemöts med kunskap och respekt i vården.
  • Arbeta för att minska stigma i samhället och för att stigmahöjande offentliga budskap tas bort som t.ex. kriminalisering av hivöverföring, informationsplikten, tvångsisoleringen, reserestriktioner och deportationer.
  • Arbeta för lika preventiv, medicinsk- och psykosocial vård över hela landet, t.ex. sprutbyte och vård till papperslösa.
  • Att regeringens strategi och vägledning gällande sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter integreras i allt hivarbete nationellt med särskild hänsyn till den utsatta gruppen.

Hiv-Sverige arbetar utifrån LFA metoden – ”Logical Frame work Approach” med fokus på måluppfyllelse.


Historia


År 1989 bildade föreningarna Posithiva Gruppen, Positiva gruppen Syd och Convictus, Riksförbundet för hivpositiva (RFHP) för att skapa ett gemensamt nationellt forum för att tillsammans lyfta frågor rörande hiv. År 1990 registreras RFHP som ideell förening och anordnar sitt första officiella årsmöte. Idag vi Hiv-Sverige och består av flera patient- och stödföreningar.


Engagera dig i Hiv-Sverige


Bär ett Red Ribbon

Du kan stödja Hiv-Sveriges arbete genom att bära ett Red Ribbon. Red Ribbon (Röda Bandet) är den internationella symbolen för medvetenhet om hiv och aids. Du kan läsa mer och beställa Red Ribbon nedan. Intäkterna går oavkortat till Hiv-Sveriges arbete med att stödja personer som lever med hiv. Beställ här

Enskilda personer och organisationer som känner engagemang, och vill stödja vårt arbete med hivfrågor kan bli medlem

Våra medlemmar

convictus
logooasen
PGSYD
PG-Väst
sthlm
fbis_rod_500
logo-lkaremotaids

Beställ Red Ribbon

Stöd vårt arbete genom att bära ett Red Ribbon (Röda bandet) Symbolen för medvetenhet om hiv. Du kan beställa det online.