02 aug 2016

Äldreprojektet

Äldreprojektet ”Livssituationen för äldre personer som lever med hiv”

Vi har länge sett ett behov för att kartlägga kunskapsbehoven inom äldreomsorgen och primärvården för att kunna ge bästa möjliga vård för äldre som lever med hiv. Personer som lever med hiv blir äldre och lever längre och oro för äldreomsorgen och primärvården är något som vi upplever har ökat med åren. Därför såg vi ett behov för att nationellt projekt för att kartlägga behoven och att ta fram ny kunskap- och utbildningsmetod för vårdgivare i landet. Vi är väldigt glada att  Arvsfondsdelegationen har beviljat Hiv-Sverige stöd ur Allmänna arvsfonden för detta projekt som går under benämningen ”Livssituationen för äldre personer som lever med hiv”.

Syftet med projektet är att förbättra livskvalitén för personer som lever med hiv i nationellt genom att utifrån en kartläggning och behovsanalys ta fram ny relevant metodmaterial för vårdpersonal i mötet med personer som lever med hiv i livets alla skeenden. En viktig målsättning för projektet är att målgruppen ska inkluderas på ett meningsfullt sätt därför är vi stolta att flera patientföreningar för personer som lever med hiv och Borlängekommuns äldreomsorg är delaktiga i projektet. Borlänge kommer har en central roll dom pilotkommun för materialet.  Projektets prioriterade områden är främjande av god psykisk och fysisk hälsa, delaktighet, självstärkande och gemenskap.

Projektet är ett treårigt projekt som kommer att starta under hösten 2016. Projektet kommer att genomföras av Hiv-Sverige tillsammans med Positiva Gruppen Syd, Positiva Gruppen Väst, Äldreprojektet i Västra Götaland, Kvinnocirkeln Sverige och Borlänge kommun.

Finansiär

Allmänna Arvsfonden

Boken, Leva livet – Att åldras med hiv

I boken intervjuas 29 äldre personer som lever med hiv. Deras starka livsberättelser är sinsemellan olika, men just genom att de skiljer sig åt visar de tillammans på det vardagliga med hiv.
Boken finns här som e-bok och går att beställa kostnadsfritt hos aldreprojektet@hiv-sverige.se.

Nytt projekt ska förbättra livsvillkoren för äldre som lever med hiv

Cirka hälften av de som lever med hiv i Sverige idag är över 50 år. Trots det är kunskapen fortfarande låg inom vården och samhället om vad det innebär att åldras med hiv. Det saknas forskning i ämnet och hur det påverkar livssituationen. Det finns inte heller några studier om vilka utmaningar vården och samhället ställs inför när personer med hiv går in i pensionsåldern. Hiv-Sverige har nu startat ett nationellt projekt för att synliggöra och förbättra livssituationen för äldre som lever med hiv. Projektet finansieras av Arvsfonden och bedrivs i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge.

Den 1 december är det Världsaidsdagen. Då samlas människor runtom i Sverige och världen för att hedra alla som avlidit på grund av sin hivinfektion genom åren och för att stödja de miljontals människor som lever med hiv idag.

Men bilden av de som lever med hiv stämmer inte ofta överens med verkligheten. Det finns alltjämt en allmän bild av att de som lever med hiv framförallt är yngre människor. Av de cirka 7 000 människor i Sverige idag som har en hiv-diagnos är närmare hälften över 50 år.

För personerna som lever med hiv – varav många var med om 1990-talets hiv-epidemi – har kampen om överlevnad bytts ut till en kamp om att få lika vård som alla andra på ålderns höst. Inom vården saknas alltjämt uppdaterad kunskap och utbildning för att ta hand om åldrande personer med hiv.

Idag finns det inte någon samlad nationell forskning eller kartläggning över vilka behov äldre personer med hiv har. Det finns inte heller några djupare studier kring hur det är att åldras med hiv i Sverige.

— Åldrandet har gjort livet för de som lever med hiv mer komplext än någonsin tidigare. I takt med att denna grupp växer för varje år, sätts vården på prov för att kunna säkerställa deras rätt till vård och en värdig ålderdom. Det blir viktigare än någonsin för vårdinsatser och myndigheter att förstå de nya behoven och motverka okunskapen och fördomarna kring hiv, säger Peter Månehall, ombudsman på Hiv-Sverige.

Därför har Hiv-Sverige startat ett nationellt projekt för att synliggöra och förbättra livssituationen för äldre som lever med hiv i Sverige. Projektet finansieras av Arvsfonden och ska bland annat ta fram ett samlat kunskapsunderlag om situationen för äldre som lever med hiv i Sverige samt arbeta fram handlingsplaner och förslag till insatser.

Kärnan i projektet utgörs av lokala arbetsgrupper, LAG, som består av personer som lever med hiv och deras närstående. LAG består av 6-8 personer som samlas kring teman om att vara äldre med hiv i Sverige. Ämnen som är viktiga för deltagarna.

– Kunskap som genereras i grupperna är erfarenhetsbaserad och det är vår uppgift som projektledare och metodutvecklare att fånga upp och strukturera dessa tankar, erfarenheter och behov. Det är kunskap som deltagarna själva slipar fram, inte fakta hämtat utifrån som är grunden i projektet säger projektledare Anna Malm Christensen.

Projektet genomförs under tre år och avslutas sommaren 2019.

— Personer som lever med hiv och som har erfarenhet och tankar kring hiv och åldrande är välkomna att kontakta oss, säger metodutvecklare Anna Andersson.

anna-c

Anna Christensen, projektledare
Äldreprojektet

Tel: 072-321 55 54
Mejl: anna.christensen@hiv-sverige.se

anna-a

Anna Andersson, metodutvecklare
Äldreprojeket

Tel: 072-321 55 53
Mejl: anna.andersson@hiv-sverige.se